Fysiska och digitala studie- och lärmiljöer | PIL-enheten
Länkstig

Fysiska och digitala studie- och lärmiljöer

Projektet, som leds av utbildningsnämnden och vicerektor för utbildning via en särskild styrgrupp, innefattar i nuläget sex delprojekt som på olika sätt syftar till att förbättra Göteborgs universitets fysiska och digitala studie- och lärmiljöer. Projektet beräknas i sin helhet att avslutas under 2024.

Sidan är senast uppdaterad 2023-11-28.

Delprojekt 1: Förstärkt digital kompetens för lärare, ledningsfunktioner och personal

Målsättning: 2024 ska det vid Göteborgs universitet finnas rekommendationer om vad medarbetare behöver kunna som grundläggande IT-kompetens, och vilka resurser som finns till förfogande för att uppnå detta.

Arbete pågår för att utveckla och genomföra följande utbildningar:

 • Chefer – Ledning av digital transformation
 • Medarbetare – Medverka i digital transformation – Vad är digitalisering?
 • Medarbetare – Grundläggande digital kompetens

Delprojekt 2: Förbättra, informera och kommunicera “Vägen in” till Göteborgs universitet för studenter

Målsättning: 2024 ska Göteborgs universitet ha en enhetlig och tydlig Väg in för studenter via universitetets externwebb och Studentportal.

Det pågående Studentportalprojektet arbetar under hela 2023 i dialog med Canvas förvaltningsgrupp samt flera olika referensgrupper för att uppnå delprojektets målsättning.

Delprojekt 3: Inspirerande fysiska och digitala studie- och lärmiljöer

Målsättning: År 2024 ska Göteborgs universitet ligga i framkant vad gäller fysiska och digitala studie- och lärmiljöer.

Förstudier har genomförts för:

 • Kollaborativ whiteboardmiljö för lärare och studenter. Padlet infördes ht23.
 • Teams för studenter. Genomfört i en första fas inför ht23.
 • Verktyg för kommunikation inom VFU för lärare och studenter. Förstudien avslutad.
 • Verktyg för att spela in och bearbeta ljud/video för lärare. Förstudien avslutad.

Arbete pågår även för att möta verksamhetens behov av vägledning kring användning av molntjänster utifrån senare års ökade fokus på dataskydd och regelefterlevnad.

Delprojekt 4: Pedagog 2.0: utveckla pedagogisk digital kompetens för didaktisk tillämpning

Målsättning: 2024 ska undervisande personal vid Göteborgs universitet ha en god pedagogisk digital kompetens och kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att höja kvaliteten i undervisning och lärande.

Behov av pedagogisk digital kompetens för didaktisk tillämpning förtydligas inom ramen för universitetets Pedagogiska idéprogram. En genomlysning av det europeiska ramverket DigCompEdu pågår.

Delprojekt 5: Utöka användarnära akutstöd för lärare och övrig personal

Målsättning: 2024 ska det finnas stöd för lärare i såväl den digitala som fysiska undervisningsmiljön vid Göteborgs universitet, i vilket ingår tydliga instruktioner om vem som kan kontaktas när något inte fungerar.

Arbete pågår inom olika områden.

Delprojekt 6: Införa roller och ansvar för IT-relaterat stöd och support till studenter

Målsättning: 2024 ska det vid Göteborgs universitet finnas och kommuniceras tydliga instruktioner om studenters förkunskapskrav gällande digitala verktyg, samt finnas relevant stöd och support för studenter.

Under 2023 har en förvaltningsorganisation för verktygen inom M365-miljön, med tydliga supportvägar för studenter, implementerats.

Bakgrund

Grunden för projektet är ett PM från utbildningsnämnden:

PM: Slutrapport från arbetsgruppen för utveckling av fysiska och digitala studie- och lärmiljöer (Dnr GU 2021/302)

Styrgruppens sammansättning

 • Karolina Ganhammar, fastighetschef, Fastighets- och serviceenheten
 • Harry Harrysson, utredare, Utbildningsenheten
 • Annelie Janred, chef för Biomedicinska biblioteket, ledamot av UN
 • Pauli Kortteinen, vicerektor för utbildning, ordförande UN, styrgruppens ordförande
 • Jonas Landgren, docent, Institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten
 • Ida Northfell, chef Kommunikationsenheten
 • Charlotta Pettersson, Göta Studentkår
 • Maria Sunnerstam, bitr. chef för PIL
 • Maria Svensson, vicedekan för utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, ledamot av UN
 • Axel Wolf, professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin
 • Karin Åström, chef Utbildningsenheten