Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Konstnärliga fakulteten (PIL102)

Kursen vänder sig till lärare som arbetar inom utbildningar med konstnärlig inriktning och behandlar vad det innebär att verka som lärare inom högre utbildning; att utveckla och planera kurser, lärandemål och examinationsformer med utgångspunkt från de specifika former av lärande som konstnärliga utbildningar vilar på.

Kursansvarig lärare: Julia Tedroff
Skicka e-post till Julia | Läs mer om Julia

Omfattning: PIL102 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Medarbetare vid Konstnärliga fakulteten har företräde till kursen. Övriga sökande antas i mån av plats.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Nästa kurs

PIL102 vid Konstnärliga fakulteten ges nästa gång våren 2025. Vill du läsa PIL102 under hösten 2024? I så fall är du välkommen att söka de PIL102-kurser som ges i samarbete med Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga respektive Humanistiska fakulteten. Det finns även en fakultetsoberoende PIL102-kurs på engelska, men den är enbart öppen för icke-svensktalande.

Beskrivning

Kursen vänder sig till lärare som arbetar inom utbildningar med konstnärlig inriktning och behandlar vad det innebär att verka som lärare inom högre utbildning; att utveckla och planera kurser, lärandemål och examinationsformer med utgångspunkt från de specifika former av lärande som konstnärliga utbildningar vilar på. Under kursen identifieras och formuleras tankar kring utbildningens mål samt lärandeprocesser. Vi diskuterar vad lärandemålsstyrd undervisningen innebär inom högre utbildning samt identifierar hur lärandemål som beskriver konstnärliga processer kan formuleras och användas som pedagogiskt verktyg.

De kritiska reflektionerna tar utgångspunkt i kursdeltagarnas pedagogiska erfarenhet och syftar till att utifrån erfarenhetsbaserade problemställningar identifiera, formulera och bedöma den egna undervisningens mål och pedagogiska verktyg i relation till studentens lärande.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet.

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats