Publiceringsmöjligheter i högskolepedagogiska frågor | PIL-enheten
Länkstig

Publiceringsmöjligheter i högskolepedagogiska frågor

Har du en högskolepedagogisk text som du vill förmedla till andra och utveckla vidare? PIL vill främja öppna och generösa kollegiala samtal om högskolepedagogik och erbjuder publiceringsmöjligheter för alla vid Göteborgs universitet.

Skicka in din text till PIL-redaktionen (pil-publicering@gu.se) som granskar, ger konstruktiv feedback och lyfter fram texter som kan läsas av alla med intresse för högskolepedagogiska frågor.

Uppmaningen ligger i linje med GU:s visionsdokument Ett universitet för världen (inloggning krävs) som betonar att all undervisning ska vara forskningsanknuten. Publicering på PIL:s webbplats är också ett sätt att stärka din pedagogiska portfölj generellt eller inför ansökan om att bli excellent lärare.

PIL har två kanaler för publicering: högskolepedagogiska texter och högskolepedagogisk skriftserie. PIL:s högskolepedagogiska skriftserie avser fördjupade högskolepedagogiska frågeställningar, medan de högskolepedagogiska texterna i allmänhet kan berika det kollegiala samtalet med kunskaper och reflektioner. Läs mer om de två kanalerna nedan!

Texterna genomgår en intern granskning vid PIL, som inte kan jämställas med en refereegranskning. Publicering i PIL:s två kanaler hindrar dock inte att man vidareutvecklar texten och publicerar den i refereegranskade tidskrifter.

Högskolepedagogiska texter

Högskolepedagogiska texter kan vara essäer, uppsatser, artiklar, rapporter, papers, kunskapsöversikter och liknande, från olika sammanhang och områden inom universitetet. På olika sätt ska dessa texter kunna bidra till samtal och perspektiv på undervisning och utbildningsfrågor. Idéer, kunskaper, tankar och erfarenheter ska därmed göras tillgängliga, spridas och kunna diskuteras kollegor emellan.

Texterna publiceras på PIL:s webbplats:
Publicerat > Högskolepedagogiska texter

Krav för publicering

Vissa grundläggande krav ska uppfyllas för publicering i Högskolepedagogiska texter:

 • Bidraget anknyter till det högskolepedagogiska området.
 • Bidraget är av intresse för en bredare krets av högskolepedagogiskt intresserade.
 • Bidraget tar utgångspunkt i en fråga, ett dilemma eller ett problem som andra lärare inom högre utbildning kan förhålla sig till.
 • Syfte och problemställning formuleras tydligt.
 • Redovisning av ev. empiri i arbetet bör göras med försiktighet avseende personuppgifter och i övrigt bör texten förhålla sig till god forskningssed.
 • Sammanhang och bakgrund framgår med tydlighet.
 • Centrala begrepp och termer är väldefinierade.
 • Texten är välstrukturerad och läsbarheten är god.
 • Relevant litteratur används och refereras till.
 • Frågeställning/dilemma/problem följs upp och diskuteras kritiskt.
 • Texten är mellan 4 000 och 6 000 ord.

Skicka in ditt bidrag

Bidra gärna med en egen text! Skicka den till pil-publicering@gu.se

Högskolepedagogisk skriftserie

I skriftserien publiceras texter som har god potential att stimulera till pedagogisk diskussion eller utveckling inom högre utbildning. En redaktionskommitté granskar inkomna manus utifrån givna kriterier. Texterna publiceras dels i GUPEA, dels på PIL:s webbplats:
Publicerat > Högskolepedagogisk skriftserie

Krav för publicering

Följande kriterier ska vara uppfyllda för publicering i skriftserien:

 • Bidraget tar utgångspunkt i en fråga, ett dilemma eller ett problem som är igenkännbart för en bredare krets av högskolepedagogiskt intresserade och har potential att stimulera till pedagogisk diskussion eller utveckling inom högre utbildning.
 • Bidraget visar tydlig referens till och förankring i, för bidraget, relevant forskning/praxis.
 • Argumentationen är övertygande, och språkbruk och argumentation är anpassat till en bredare målgrupp inom akademin.
 • Centrala begrepp och termer är väldefinierade.
 • Bidraget innehåller reflektioner och tydliggör kopplingar mellan den egna frågeställningen och mer allmänna perspektiv och angreppssätt på högre utbildning och pedagogiskt arbete.
 • Etiska överväganden och användning av informerat samtycke är tydligt beskrivna.
 • Referenser ska anges enligt valfri men vedertagen referensstil.
 • Texten får maximalt inkludera 40 000 ord.

Skicka in ditt bidrag

Skicka in din text till PIL:s redaktionskommitté för granskning! E-postadressen är: pil-publicering@gu.se