Beviljade utvecklingsarbeten samt projektrapporter

DigiKomp-projektets styrgrupp beviljade medel till sammanlagt 32 ansökningar för kompetensutveckling och kunskapsspridning inom digitala verktyg. Redovisning av projekten skedde i form av rapporter och seminarier för erfarenhetsutbyte.

Lärare och lärarlag kunde ansöka om medel för att få tid till att utveckla en pedagogisk idé eller en pedagogisk resurs. Som exempel kan nämnas utveckling av pedagogiska upplägg för varierade undervisningsformer och blended learning, undervisning i ALC-rum och videosalar eller med mobil utrustning. Andra exempel är utveckling av poddar, minifilmer, resurser i Canvas eller nyttjande av inspelningsrum för att framställa undervisningsmaterial. Finansiering av viss utrustning för ändamålet kunde också ingå.

Hösten 2020

Ansökningsomgången avslutades den 18 september 2020. Följande projekt beviljades bidrag:

Anette Hellman
PED TALK, utveckling av en digital resurs inom förskollärarprogrammet som innehåller filmer med fokus på förskolepedagogikens centrala teorier och begrepp.

Daniel Ljungberg
Utveckling av en kurs i forskningsmetod till ett blended learning-upplägg. Ett pilotprojekt inför vidare digitalisering av undervisningen genom ökad kunskap om pedagogisk användning av verktyg som GU Play, ALC-salar och Canvas.

Daniel Ljungbergs projektrapport (pdf)

Lykke Barck och Marta Laskowski
"Hudläkarna" – en modernisering av kursen i dermatologi och venereologi genom inspelade föreläsningar och självrättande quiz som komplement till undervisningen samt "Hudläkarpodden", ett lättillgängligt och populärvetenskapligt sätt angripa studenters viktiga frågeställningar.

Klara Källström, Eva-Terez Gölin och Julia Kjelbye Tedroff
Digitala verktyg för implementering i undervisning i fotografi. I projektet kommer kooperativt lärande att tillämpas för att undersöka, kartlägga och utforma lämpliga metoder för praktisk undervisning i fotografi på distans.

Källströms, Gölins och Kjelbye Tedroffs redovisning (pdf, 5 MB)

Tarja Karlsson Häikiö
Främja kompetens kring hybridundervisning bland undervisande personal genom ett utvecklingsarbete där lärare i sin undervisning utprovar och dokumenterar erfarenheter av olika former av teknik och metodik. Erfarenheterna redovisas och diskuteras vid fyra
fakultetsövergripande pedagogiska seminarier.

Tarja Karlsson Häikiös projektrapport (pdf)

Marta Gonzalez-Aregall
The incorporation of simulation games combined with the use of Active Learning Classrooms (ALC) as a teaching tool in a new course in the Logistics and Transport Management Program. The project is designed based on the TPACK-model (Technological, Pedagogical and Content Knowledge). A guide for teachers that want to implement interactive platforms like simulation games to their lectures will be designed.

Våren 2020

Ansökningsomgången avslutades den 27 mars 2020. Följande projekt beviljades bidrag:

Erik Norrman
Skapa minifilmer i syfte att förbättra sjuksköterskestudenters möjligheter att förbereda sig inför metodundervisning på Kliniskt Träningscentrum (KTC).

Erik Norrmans projektredovisning (i GU Play)

Susanna Karlsson
Självrättande träningsmaterial i en öppen Canvas-resurs som ska underlätta för undervisande lärare att flippa undervisning om skrivregler.

Kristina Jonäll
Utveckla case i redovisning med automatiserad feedback i Canvas. Studenterna får individuellt utformade case med kommentarer och förklaringar på hur problemet ska lösas. Uppgifterna uppmuntrar till samarbete och minskar risken för plagiat-fusk.

Anna Olofsson och Anna Hedenus
Skapa korta filmer och poddar som förklarar centrala begrepp i lärarprogrammens olika kärnkurser runt sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Anna Olofssons och Anna Hedenus projektrapport (ljudfil i GU Play)

Fabien Roquet
Utveckla matematik-resurser i form av övningar och inspelade föreläsningar i plattformen Möbius för studenter inom programmet marina vetenskaper.

Fabien Roquets projektrapport (pdf)

Patrik Vulkan med flera
Utveckla nuvarande kurser i kvantitativ metod. Traditionella föreläsningar omarbetas och ersätts med inspelade miniföreläsningar, lärarinspelade podcasts samt workshoppar i ALC-sal.

Projektrapport från Patrik Vulkan m fl (pdf)

Malin Sténhoff
Studenter på VFU inom apotekarprogrammet ska med hjälp av kortare filmer i Canvas få en konkretiserad och ökad förståelse för abstrakta begrepp inom området författningar.

Malin Sténhoffs projektfilm (i GU Play)

Malin Sténhoffs Powerpoint-presentation (pdf)

Mauritza Jadefrid med flera
En ny modell för biblioteksundervisning ska utvecklas genom att digitala resurser i form av moduler, som utformas på uppdrag av lärare, kan bäddas in i valfria kursaktiviteter. Resursen kan fungera som flippat förberedelsematerial eller kombineras med ALC-workshop.

Projektredovisning från Mauritza Jadefrid m fl (i GU Play)

Annika Bergviken Rensfeldt
Erfarenhetsutbyte och modeller för multifunktionella och teknikintegrerade rum för "aktivt lärande", i samarbete Göteborgs universitet och Chalmers.

Hösten 2019

Ansökningsomgången avslutades den 6 september 2019. Följande projekt beviljades bidrag:

Oskar Broberg
Samhällsanalysen – en pod för digital undervisning och för samverkan.

Inspelat webbinarium: Oskar Broberg presenterar podden Samhällsanalysen, 12 feb 2021 (GU Play)

Jeanette Carlsson Hauff
Digital metodstrimma som stöd för studenter inom, bland annat, området företagsekonomi.

Andreas Nordin
Att främja studenters aktiva vokabulärinlärning genom varierade övningar och uppgifter i Canvas.

Andreas Nordins projektrapport (pdf)

Joseph Trotta
Integrating digital/online resources in testing situations while maintaining academic integrity.

Katarina Jansson Hyden
Utveckla multimodala och inkluderande undervisningsformer i distanskurser för bildlärare.

Josefina Posch
Utveckla koncept och pedagogiskt upplägg för instruktionsfilmer i att göra basala gjutformar.

Gergely Katona
Extended functionality for CANVAS quiz modules in the courses KEM011 and KER210.

Gergely Katonas projektrapport (pdf)

Göran Andersson
Inventera och pröva olika genrer av film som pedagogiska verktyg i hantverksutbildningar i dialog med studenter och lärarkollegier.

Ida Björkman
Omvårdnadspodden, ett fördjupande kunskapsforum inom sjuksköterskeutbildningen.

Hanna Gyllensten
Inspelade föreläsningar och quiz som en del av att utveckla pedagogiken för kurser i hälsoekonomi (sjuksköterskeutbildningen).

Hanna Gyllenstens projektrapport (pdf)

Linda Åhlström/Christopher Holmberg
Utveckla pedagogik och examinationsformer för ALC (Active learning classroom) med hjälp av QUIZ och andra digitala verktyg.

Åhlströms och Holmbergs projektrapport (pdf)

Åhlströms och Holmbergs Powerpoint-presentation (pdf)

Catrin Wessman
Inspelade föreläsningar och QUIZ för en ny kurs i statistik med medicinsk inriktning på masternivå.

Catrin Wessmans projektrapport (pdf)

Francesca Longoni/Tove Lagerberg
Att utveckla en modell för användning av digitala verktyg som DISA och Canvas inom ramen för logopedprogrammet.

Longonis och Lagerbergs projektrapport (pdf)

Catarina Wallengren, Kenneth Wilhelmsson och Axel Wolf
WSK (we share knowledge) metodologi samt arbetsflöde för att underlätta skapande, delning samt distribution av digitala kunskapstest.

Wallengrens, Wilhelmssons och Wolfs projektrapport (pdf)

Mari Lundberg
Utveckla en pedagogisk modell där digitala verktyg nyttjas för interaktiva läraktiviteter inom fysioterapeutprogrammet.

Susanne Gustavsson
Utveckla en struktur för digitala VFU-besök inom yrkeslärarprogrammet.

Susanne Gustavssons projektrapport (pdf)

Jenny Myrendal
Poddar som pedagogiskt verktyg i förskollärarprogrammet.

Inspelat webbinarium: Jenny Myrendal presenterar Kursledarpodden – podcast i undervisning inom förskolelärarprogrammet, 12 feb 2021 (GU Play)