Länkstig

Vad tycker studenterna om att arbeta i ALC-sal?

När de första ALC-salarna vid Göteborgs universitet togs i bruk gjordes en studie med syfte att återge upplevelser och erfarenheter från lärare och studenter som använt ALC-salarna:

Studenternas generella upplevelser av salen var att den var behaglig, avslappnad, praktisk och enkel att jobba i. De upplevde att möbleringen i salen upphävde hierarkin och att det blev mer intimt än i andra salar. Samtliga menade att det var en markant skillnad på ALC-salen jämfört med ett traditionellt undervisningsrum där man sitter på rad och borden är kantiga.

Det finns studier som visar att arbete i en ALC-sal påverkar studenternas resultat positivt med avseende på kreativitet och innovation. Ett problem som man kan stöta på är att det inte är självklart att studenterna själva kan bedöma vad eller hur mycket de lär sig i olika situationer, trots att de tar ett eget ansvar för sitt lärande. Det har visat sig att studenterna ibland har en föreställning om att man lär sig mer effektivt genom att lyssna på en föreläsning från en expert, än att själv arbeta med kunskapsstoffet. Även saker som gruppdynamiken kan göra studenterna frustrerade. Detta är inte kopplat till ALC-salen i sig, utan snarare till att arbeta med aktivt lärande. För att minska gapet mellan vad man lär sig och vad man tror man kan, så pekar Deslauriers och medförfattare på vikten av att hjälpa studenterna med att reflektera över vad man gjort och lärt sig.

Nedan har vi samlat några inspelningar som tar upp vad studenterna vid GU tycker om att arbeta i en ALC-sal.

Workshop om ALC

Christopher Holmberg beskriver att studenterna i kursvärderingar är mycket positiva till att fokus hamnar på dem och deras diskussioner vid examination i ALC-salen, men det finns också studenter som tycker att det är utmanande att tala inför andra.

Navigate to video: Christopher Holmberg - Vad tycker studenterna om arbetssättet?
Video (02:08)
Christopher Holmberg - Vad tycker studenterna om arbetssättet?

Några kommentarer som Christel Backman och Sara Uhnoo har fått av studenterna är att det är mycket bättre för gemenskapen att arbeta aktivt i ALC-sal:

Navigate to video: Christel Backman & Sara Uhnoo - Vad tycker era studenter om arbetssättet?
Video (00:26)
Christel Backman & Sara Uhnoo - Vad tycker era studenter om arbetssättet?

Läs gärna mer här

Alfredsson, V. (2017). Rum för aktivt lärande: Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom, (PIL-RAPPORT 2017:01). Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/52364

Chiu P. H. P., & Cheng S. H. (2017). Effects of Active Learning Classrooms on student learning: A two-year empirical investigation on student perceptions and academic performance. Higher Education Research & Development, 36(2), 269-279. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1196475

Deslauriers, L. et al. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS, 116(39), 19251-19257. https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116