Examinationsformer | PIL-enheten
Länkstig

Examinationsformer

Det finns många olika examinationsformer. Vilken metod som passar bäst beror på kursens lärandemål och betygskriterier.

De former vi beskriver här är exempel på möjliga sätt att examinera, men du behöver själv avgöra vilket sätt som är mest lämpligt för just din kurs. Det viktigaste är att examinationen gör att studenternas kunskaper och färdigheter kan bedömas mot kursens lärandemål, så kallad konstruktiv länkning. (Läs mer om konstruktiv länkning på sidan Examination.)

Att välja en lämplig examinationsform

 1. Utgå ifrån kursens lärandemål. Vilka av målen ska examineras i den här examinationen?
 2. Vad står det i kursplanen om examinationsform? Vad finns det för valmöjligheter inom ramen för kursplanen? Om examinationsform står angiven i kursplanen behöver kursplanen först ändras för att det ska vara möjligt att välja en annan examinationsform.
 3. Fundera över hur studenterna bäst kan visa att de uppfyller de lärandemål du ska examinera. Vilka kompetenser och kunskaper krävs för godkänt? Vilket underlag behöver du som lärare för att kunna bedöma om studenten uppfyller dessa krav?
 4. Vilka andra lärandeaktiviteter bör kursen innehålla? Hur kan dessa utformas så att de pekar fram emot den slutgiltiga examinationen?
 5. Hur kan examinationen byggas upp så att fusk och plagiat försvåras?

Läs mer

Frågor att fundera över när du konstruerar din examinationsuppgift

 • Ska examinationen vara tidsbegränsad?
  En begränsad tid kan vara nödvändig, men sätter samtidigt studenterna under press. Var observant så att du inte mäter studenters läs- och skrivhastighet snarare än deras kunskaper om innehållet i examinationen.
 • Om du examinerar studenterna i grupp – hur kan du bedöma grupparbetet?
  Tydliga bedömningsanvisningar kan vara nödvändiga för att kunna bedöma grupparbete. Tänk på att inte bedöma gruppens samarbetsförmåga om det inte är just det som efterfrågas i lärande
 • När i kursen ligger examinationsuppgifterna? Det kan finnas en fördel att ha uppgifter tidigt under kursen eftersom studenterna då har tid att bearbeta din återkoppling.

Exempel på examinationsformer

Formerna för bedömningen av studenters prestation kan variera mellan kurser och det finns många olika examinationsformer. Det viktigaste att tänka på är att kursens examinationsform måste anges i kursplanen. Vid byte av examinationsform kan det alltså hända att kursplanen behöver justeras.

Nedan presenteras olika exempel på examinationsformer som alla har olika för- och nackdelar. Listan är inte allomfattande och det finns fler sätt att examinera på. Den här sidan är under utveckling och vi kommer att fylla på med fler examinationsformer under våren och hösten 2023.

SALSSKRIVNING, QUIZ, HEMTENTAMEN OCH ONLINETENTAMEN
En tentamen eller salsskrivning kan ske på olika sätt. Den kan exempelvis bestå av flervalsfrågor, fritextfrågor eller essäskrivande baserat på något specifikt ämne. Under de klickbara rubrikerna nedan har vi samlat tips för salsskrivning, quiz, hemtentamen och onlinetentamen.

SEMINARIUM
Ett seminarium kan ske i olika former som exempelvis diskussion, rollspel eller redovisning. Det kan vara ett bra sätt att aktivera studenterna och ge dem möjlighet att diskutera och behandla kursens innehåll. Som med all examination är det viktigt med tydliga instruktioner, exempelvis med ramar för deltagande, vad studenterna förväntas prestera och hur deltagandet bedöms.

Fundera på din roll som lärare om du medverkar i diskussionerna eftersom de ska bedömas, oavsett om seminariet sker synkront eller asynkront.

MUNTLIG TENTAMEN
En muntlig tentamen ger förutsättningar för studenten att synliggöra kunskaper på ett mer utvecklat och fördjupat sätt, antingen som ensam examinationsform eller som komplement till annan tentamen.

Muntlig tentamen kan vara resurskrävande, särskilt som det ofta kan vara fördelaktigt för bedömningen att vara två lärare närvarande för att minska risk för godtycke. En möjlig lösning är att spela in tentamen för att använda inspelningen som underlag för examination, men man behöver då göra avvägningar relaterat till integritetsfrågor.

SJÄLVSTÄNDIGA SKRIFTLIGA ARBETEN
Självständiga skriftliga arbeten är vanligt förekommande och det finns många olika former. Ett självständigt skriftligt arbete kan exempelvis vara en uppsats, PM, essä, examensarbete, litteraturöversikt, paper eller en uppgift kring ett givet problem.

GRUPPEXAMINATION
För att examination i grupp ska fungera är det viktigt att först tänka på hur uppgiften är designad och hur gruppindelningen ser ut. Uppgiften behöver lämpa sig för samarbete där efterforskningar krävs för att gruppen ska komma fram till en lösning. En aspekt att beakta är om gruppuppgiften ska redovisas muntligt eller skriftligt. Gruppens sammansättning är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till för att få en viss arbetsprocess som ska leda till ett lösningsförslag. Att beakta här är om studenterna själva ska få välja grupp eller om läraren delar in studenterna.

LABORATION
I de flesta naturvetenskapliga ämnen utgör laborationer en integrerad del av utbildningen. Dessa praktiska övningar har flera syften, inklusive att stärka teoretiska kunskaper, bekräfta vetenskapliga teorier och lära studenterna att korrekt använda laboratorieutrustning och instrument.

Filmer

Digital examination på distans (inspelat webbinarium)
Mattias von Feilitzen berättar om sina erfarenheter av att examinera i distanskurser och ger exempel på olika examinationsformer han använt, t ex videopresentationer och wikis. Maia Andréasson talar om hur vi via Canvas och Zoom kan examinera sådant som vanligen lämpar sig bäst för salstentamen.

Navigate to video: Digital examination på distans
Video (33:01)
Digital examination på distans