Ämnesrelaterade frågor | PIL-enheten
Länkstig

Ämnesrelaterade frågor

Med den snabba utvecklingen inom området generativ AI är det inte bara nödvändigt att se över undervisning och examination. Beroende på ämnesområde kan denna utveckling också ha stor inverkan på innehållet i program och kurser.

Exempel på detta kan vara vissa programmeringskurser där kompetenser som rör användning av generativ AI har blivit viktiga, kurser där textproduktion är en central del eller områden där man jobbar med bild- och ljudproduktion.

Med tanke på att kunskaper och kompetenser i att förstå och kunna hantera denna typ av tjänster inom ett ämnesområde kan vara avgörande för exempelvis anställningsbarhet är det viktigt att se över om behov finns att inkludera detta som kunskapsområde. Det kan i dessa fall också vara nödvändigt att se över innehåll i kursplaner och göra förändringar vid behov.

Vidare är det också viktigt att integrera detta på ett relevant sätt i undervisningen för att säkerställa att studenter utvecklar ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt till generativ AI utifrån de behov som finns inom det aktuella ämnesområdet.