Länkstig

Innehåll

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Efter fredag 15 mars kommer inte Gubas och Convertus att kunna användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersätts Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursen kommer att uppdateras i samband med övergången.

Om innehåll

Här anges kursens ämnesinnehåll i korthet. Här kan man i generella termer ange inom vilka områden kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och färdigheter. Kursens innehåll ska fokusera enbart på innehållet och inte vad studenten ska göra eller få genom att gå kursen. Man bör ha i åtanke att de flesta studenter (oftast) lär sig (mycket) mer i en kurs än vad som examineras. Beskrivningen av innehållet ska vara direkt relaterad till kursens förväntade studieresultat, men till skillnad från de förväntade studieresultaten, som ska formuleras i termer av "tröskelnivåer" för godkänt betyg, kan kursinnehållet och den kunskap som kursen genom sitt innehåll, upplägg och undervisning avser att förmedla här beskrivas lite friare och något mer ambitiöst. De förväntade studieresultaten är sedan precisa och examinerbara formuleringar av kursens mest centrala kunskaper och färdigheter.

Om kursen är indelad i delkurser så ska varje delkurs preciseras genom en benämning, ett innehåll och omfattning i högskolepoäng, samt delkursens betygsskala. Delkursernas benämning ska anges både på svenska och på engelska. Görs omfattande revidering av kursens innehåll, ska ny kurs och ny kod fastställas.