Inverkan på examination och bedömning | PIL-enheten
Länkstig

Inverkan på examination och bedömning

Det område inom högre utbildning som har varit och fortsätter vara under mest inverkan av generativ AI är examinationer.

Eftersom generativ AI i många fall kan användas för att ersätta studenters eget arbete, t ex med att skriva texter, väcktes det tidigt frågor kring att förbjuda användning av generativ AI helt och hållet, alternativt att helt och hållet övergå till salstentamen. För att kunna fatta genomtänkta och hållbara beslut kring examinationer är det dock viktigt att vara medveten om dels hur generativ AI fungerar och dels i vilken grad examinationer påverkas.

Nedan presenteras information som kan underlätta vid planering och genomförande av examinationer.