AI-genererat material i högre utbildning | PIL-enheten
Länkstig

AI-genererat material i högre utbildning

Inom högre utbildning har utvecklingen inom så kallad generativ AI (där ChatGPT sannolikt är mest känt) varit en källa till oro och många funderingar. På dessa sidor introduceras och förklaras begreppet generativ AI och belyses utifrån olika perspektiv.

Med begreppet generativ AI menar vi verktyg som skapar nya texter och annat material baserat på tidigare verk som de har tränats på. Kunskaper kring generativ AI är viktiga för att utveckla ett förhållningssätt som i förlängningen kan vara grund för en genomtänkt och hållbar användning.

Via menyn hittar du mer information om olika aspekter av generativ AI.

Användning av generativ AI vid Göteborgs universitet

Den första frågan många ställer sig är huruvida det är tillåtet att som anställd använda tjänster som exempelvis ChatGPT och om det finns licenser att tillgå. I nuläget finns tjänsten Microsoft Copilot (tidigare Microsoft Bing Chat Enterprise) att tillgå för såväl anställda som studenter. Det finns också möjlighet att beställa Copilot för Microsoft 365; dock tillkommer en kostnad som belastas institution eller motsvarande och en beställning kräver därför godkännande av chef. Tillgång till andra tjänster erbjuds i nuläget inte vid Göteborgs universitet.

Det finns vidare en viss problematik kring användning av tjänster som inte erbjuds genom universitetet eftersom de inte har granskats utifrån exempelvis juridiska perspektiv eller utifrån säkerhetsaspekter. Vid användning av dessa tjänster uppmanas därför användare till försiktighet. Det är till exempel mycket viktigt att inte dela någon form av personuppgifter eller känslig information. I nuläget gäller detta också Microsoft Copilot och Copilot for Microsoft 365, även om dessa erbjuds genom universitetet. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, till exempel namn, bild och röstinspelningar. Med känslig information menas till exempel information om etniskt ursprung, politiska åsikter och hälsa. 

Med utgångspunkt i detta skulle ett möjligt förhållningssätt vara att vi inte alls ska använda dessa tjänster. Samtidigt vet vi att det är nödvändigt att utforska dem för att förstå vilka möjligheter och utmaningar de medför och som man som lärare inom högre utbildning behöver förhålla sig till vid exempelvis utformning av examinationer. Eftersom användning av generativ AI i utbildning vid Göteborgs universitet avgörs på kurs-, program- och/eller institutionsnivå kan det vara nödvändigt att utforska exempelvis Microsoft Copilot.

Utbildningsnämndens vägledning

Utbildningsnämnden har utarbetat en vägledning för lärare gällande användning av generativ AI i utbildning som definierar generativ AI, beskriver relationen till undervisning och pedagogik samt relationen till GU:s styrdokument med regler för examination.

Vägledning för lärare om generativ AI i utbildningen (pdf)

Engelsk version:

Guidance for teachers on using generative AI in education (pdf)

Vägledning för studenter

Utbildningsnämnden har även utarbetat en vägledning för studenter. Den är baserad på vägledningen för lärare (se ovan) och finns i Studentportalen:

Vägledning vid användning av generativ AI i studierna

Engelsk version:

Guidance for students on the use of generative AI in their studies