Länkstig

Delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutveckling (DURK)

Ett universitetsöverskridande projekt med syfte att utveckla modeller och strukturer för öppen nätbaserad avgiftsfri utbildning. Forskning och utbildning sker alltmer i öppna former och i samverkan över gränser mellan discipliner och mellan forskare, lärare, studenter och samhällsmedborgare.

Projektet pågick 2020–2021.

Projektrapport: Sunnerstam, Maria (red.) (2022). Öppna lärresurser vid Göteborgs universitet. En förstudie om delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutbyte. PIL-rapport 2022:02

Projektets mål var

  • att utveckla hållbara modeller och infrastrukturer som bygger på delningskultur och kunskapsutbyte
  • att sprida kunskap om öppen utbildning samt utveckla och testa en öppen kurs vid varje fakultet

Om projektet

I ett rektorsbeslut daterat 20/8 2020 fick PIL-enheten i uppdrag att driva projektet Delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutveckling vid Göteborgs universitet. Projektet var ett samarbete mellan PIL och UB och syftade till att ta fram modeller och strukturer för öppen utbildning, och att utveckla minst en öppen utbildning inom samhällsrelevanta kunskapsområden vid varje fakultet.

Projektets aktiviteter skulle genomföras på institutions-, fakultets- och universitetsnivå och bedrivas i linje med universitetets pedagogiska idéprogram som en kompetensutvecklingsstrategi för akademiskt lärarskap, kollegialt samarbete och kollaborativt lärande.

Projektorganisation

Tf projektledare: Maria Sunnerstam (PIL)
Projektkoordinator: Daniel Brandt (Forsknings- och innovationskontoret)
Styrgrupp: Fredrika Lagergren Wahlin (universitetsledningen), Miroslaw Staron (IT-fakulteten), Tomas Grysell (PIL), Maja Pelling (SACO), Erik Boström (UB), Annika Bergviken Rensfeldt (Inst för pedagogik, kommunikation och lärande).
Projektgrupp: Anne Algers (PIL), Annika Bergviken Rensfeldt (IPKL), Erik Boström (UB), Katarina Michnik (UB), Gustav Öberg (PIL) och ämnesexperter från samtliga fakulteter.

Kurser

Nedanstående kurser startade hösten 2021. Observera att kurserna ej ges längre.

Naturvetenskapliga fakulteten

The Problem of Antibiotic Resistance
Kursansvarig: Anne Farewell

The problem of antibiotic resistance is not only a research challenge, but also an issue of educating and communicating with different groups in the society. The general public need to know simple ways to reduce risks for transmission, why it is important to take prescribed antibiotics, and when one should not insist on getting a prescription. This course will describe the basic biology of the problem, approaches to limit the development of antibiotic resistance both in human populations and the environment and new antibiotic drug development.

Konstnärliga fakulteten

Filmisk gestaltning – Rytm
Kursansvariga: Karl Hedin och Tommy Spanheden

I kursen får du lära dig grundläggande filmiska arbetsmetoder och möter begrepp som observation och iscensättning, rum, tid, det egna seendet och lyssnandet.

Handelshögskolan

Hållbar utveckling genom turism och evenemang
Kursansvariga: Erik Lundberg och Kristina Nilsson

I delkursen diskuteras och analyseras fenomenet turism ur ett hållbarhetsperspektiv såväl som dess relation till integration, delningsekonomi, dess ekonomiska effekter samt samhällsplanering. Aktuella tema som är aktuella i samhällsdebatten och forskningen beskriv, diskuteras och analyseras.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Teaching and Learning about Sustainability
Kursansvarig: Sally Windsor

The starting point for the course is how all people can be teachers of sustainability and aspects of sustainable development can be integrated by all people in ways that encourage greater awareness of sustainability issues. Multidisciplinary and interdisciplinary perspectives on the complex content of sustainable development will be discussed from an educational perspective. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Verktygslåda för hållbart studieliv
Kursansvarig: Agnes Nurbo

Undersökningar visar att unga i Sverige som studerar vid universitet rapporterar mer stress och sämre psykisk hälsa än jämnåriga som inte studerar. Skillnaden verkar öka under studietiden. Vad kan vi som lärosäte göra för att minska risken för att våra lärmiljöer bidrar till psykisk ohälsa? Hur kan vi organisera utbildning som främjar lärande såväl som psykisk hälsa under studietiden? I detta projekt avses att utveckla en öppen lär-resurs för att främja hållbart studieliv; trygghet, tillhörighet och studieframgång.

Sahlgrenska akademin

Lifestyle Habits – an Introduction to Physical Activity and Health
Kursansvariga: Mats Börjesson, Stefan Grau, Frida Nilsson och Daniel Wennerlund

Centrum för hälsa- och prestationsutveckling (CHP) är en centrumbildning mellan Sahlgrenska Akademin och institutionen för kost- och idrottsvetenskap. CHP forskar och utbildar inom fysisk aktivitet, kost och idrott och hälsa. CHP avser att ta fram ett utbildningsunderlag inom levnadsvanor, vilket är relevant för att förebygga ohälsa och sjukdom på individnivå, samt folkhälsosjukdomar på samhällsnivå. Utbildningsunderlaget kommer att bestå av ett antal moduler inom området, t ex fysisk aktivitet på recept (FaR), fysisk aktivitetsmätning, skadeprevention och idrottsnutrition. (Uppdatering: CHP upphörde som centrumbildning i juli 2023. Verksamheten fortsätter som en del av Institutionen för kost- och idrottsvetenskaps ordinarie verksamhet.)