Skriv en kursplan | PIL-enheten
Länkstig

Skriv en kursplan

Dessa webbsidor är en resurs för dig som ska skriva kursplaner. Här har vi samlat allmänna råd och tips samt information om de regler och riktlinjer med betydelse för kursplaner som finns i såväl universitetets lokala regler som i Högskoleförordningen.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Varje del i kursplanen motsvaras av en sida i menyn (som du hittar till vänster om du använder dator eller ovan om du använder mobil) förutom sidan ”Beslut och fastställande” som innehåller flera delar.

Om du går in under den punkt du arbetar med finner du relevant information kopplad till den delen av kursplanen. Webbsidorna innehåller användbar information, råd, tips, inspiration, idéer och länkar till sidor som du kan ha nytta av.

Vad är en kursplan?

Kursplanen är ett pedagogiskt verktyg för lärare och studenter. Den är en beskrivning av kursens innehåll, undervisningsformer, mål, examinationsformer mm. Kursplanen utgör också grunden för ett slags överenskommelse mellan student och universitet om hur studierna ska bedrivas och spelar en viktig roll för studenternas rättssäkerhet.

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska enligt högskoleförordningen (1993:100) bedrivas i form av kurser. För en kurs ska det finnas en kursplan. Fastställande av kursplan sker på institutionsnivå, vilket regleras i Delegationsordning vid Göteborgs universitet (inloggning krävs). Utformningen regleras i Regler för kursplan på grundnivå och avancerad nivå (inloggning krävs).

Ladok Planer

Från och med den 15 april 2024 används det nationella systemet Ladok vid inrättande och revidering av kursplan. Arbetet med att skapa en ny kurs med kursplan sker med hjälp av en guide i systemet och följer inte den ordning som presenteras i denna resurs och i den slutgiltiga kursplanen.

Projektet EGIL (Ersättning Gubassystemen Implementering Ladok planer och utbildningsutbud) startade 1 mars 2023 för att hantera övergången till Ladok samt avveckla Gubassystemen som tidigare använts som systemstöd men som inte är driftsäkrat efter juni 2024. Hur kursplaner kommer arkiveras utreds i nuläget. Det kommer gå att söka och hitta planer och litteraturlistor precis som vanligt i Gubas under våren 2024, fram till dess att ny information kommer. Läs mer om EGIL-projektet här (inloggning krävs)

Kvalitetssäkring och granskning

Kursplanen genomgår en kvalitetssäkringsprocess inför fastställande. I denna process finns flera aktörer med olika roller. Representanter för studenterna ska under någon del av processen ha haft möjlighet att framföra synpunkter på kursplanen. De kursvärderingar som studenterna genomför efter kurs är sedan ett av de viktigaste kvalitetssäkringsinstrumenten för fastställda kursplaner.

Översättning till engelska

Översättning av kurs- eller utbildningsplan kan göras antingen samtidigt som du ändrar uppgifterna eller efter att en upplaga är beslutad. Publicering av översättningen sker alltid efter att den svenska upplagan har beslutats.

Översättningsverktyget Convertus har avvecklats och det finns i nuläget inga planer på att ersätta systemet.