Behörighet | PIL-enheten
Länkstig

Behörighet

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

I Ladok används begreppen Behörighetsinformation, Behörighet och Behörighetskrav. Behörighetsinformation är den grunddata som innehåller de koder och texter som används när du endast har gymnasiala krav. I Behörighet väljer du sedan bland dessa koder om den utbildning du arbetar med endast har gymnasiala krav. Finns det krav på tidigare studier anger du detta i Behörighetskrav.

Att formulera behörighetskrav

När behörighetskrav för en kurs ska formuleras finns det flera olika saker att tänka på. Hur behörighetskraven ska formuleras beror på vilken utbildningsnivå kursen ligger på och till vilka studenter kursen vänder sig till. Behörighetskraven ska vara nödvändiga för att tillgodogöra sig kursen. Behörighetskraven ska vidare formuleras så att endast de studenter som har förutsättningar att klara kursen ska bli behöriga att antas. När så är möjligt bör behörighetskraven formuleras så att de inte bara utgår från utbildningsutbudet vid Göteborgs universitet.

För kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska enligt 7 kap. 9 § i högskoleförordningen den särskilda behörigheten anges i form av en områdesbehörighet. Områdesbehörigheterna som används väljer du mellan i värdelistan Behörighet i Ladok. Om kursen endast kräver grundläggande behörighet anges istället detta. Den grundläggande behörigheten för kurser på avancerad nivå vid Göteborgs universitet framgår av antagningsordningen som du hittar här: Medarbetarportalen > Styrdokument > Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå (inloggning krävs)

För fortsättningskurser på grundnivå, som alltså vänder sig till dem som har tidigare högskoleutbildning, ska behörighetskraven i första hand anges i form av de kurser som studenten ska ha kunskaper från. Kurskod, namn och antal högskolepoäng för den eller de kurser som krävs ska anges. Om en större kurs som utgör behörighetskrav inte behöver vara slutförd för att studenten ska få påbörja den aktuella kursen anges hur stor del av kursen som måste vara avklarad i antal högskolepoäng. Om behörighetskravet inte avser en specifik kurs kan behörigheten i andra hand anges i form av ett visst antal högskolepoäng inom ett huvudområde eller ämne. Det är enligt 7 kap. 25 § i högskoleförordningen även möjligt att ställa upp andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Ytterligare information och svar på frågor om behörighet och områdesbehörighet hittar du här: Från anmälan till antagning (gu.se)

Att tänka på när du formulerar behörighetskrav

  • Är kraven på förkunskaper nödvändiga för att studenten ska klara av att nå kursens förväntade studieresultat?
  • Är kraven på förkunskaper tillräckliga för att studenten ska klara av att nå kursens förväntade studieresultat?
  • Är behörighetskraven tydligt formulerade?
  • Är kursen öppen för sökande utanför ett utbildningsprogram?