Handläggningsprocessen | PIL-enheten
Länkstig

Handläggningsprocessen

Översiktligt kan handläggningsprocessen beskrivas enligt följande:

  1. En lärare önskar ansöka om den akademiska titeln excellent lärare.
  2. Prefekten, på den institution där läraren är anställd, ska först tillstyrka att tre grundläggande förutsättningar är uppfyllda.
  3. Läraren ska sammanställa de egna pedagogiska meriterna i en pedagogisk portfölj. Den ska utformas i enlighet med universitetsgemensamma anvisningar.
  4. Läraren färdigställer sin pedagogiska portfölj och sänder in den till sin fakultet samt bifogar prefektens tillstyrkan i ansökan.
  5. Lärarförslagsnämnden går igenom ansökan. Efter tillstyrkan av lärarförslagsnämnden sänds den till två externa pedagogiska sakkunniga för sakkunniggranskning utifrån de sju universitetsgemensamma bedömningskriterierna.
  6. De externa pedagogiskt sakkunniga återkopplar och lämnar utlåtanden till lärarförslagsnämnden.
  7. Lärarförslagsnämnden arrangerar en intervju med den sökande.
  8. Lärarförslagsnämnden bereder ärendet genom att sammanställa sakkunnigutlåtanden och dokumentation från intervjun.
  9. Dekanus beslutar i ärendet.
  10. Lärare som antagits till excellent lärare erbjuds medverka i universitetets pedagogiska akademi. (Uppdaterad information om den pedagogiska akademin kommer inom kort.)

Vid Sahlgrenska akademin är det docenturkommittén som handlägger de ansökningsärenden till excellent lärare som vid övriga fakulteter handläggs av lärarförslagsnämnd.

Om dekanus ger avslag

Dekanus beslut om titeln excellent lärare inte kan överklagas.

En sökande som fått avslag kan lämna in en förnyad kompletterad ansökan. Till den nya ansökan ska bifogas en kort redogörelse för hur den nya ansökan skiljer sig från den tidigare.

För handläggare, sakkunniga och intervjuare

Vissa förutsättningar för antagningsarbetet (vägledning för fakulteternas handläggare)

Anvisning för pedagogisk sakkunnig

Intervju med sökande (vägledning för intervjuare)