Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Sahlgrenska akademin (PIL102)

Kursen tar sin utgångspunkt i relationen mellan ett kursinnehåll och de överväganden som du som lärare och forskare tar hänsyn till under planering och genomförande av en kurs. I mer konkreta termer fokuserar vi på lärandemålsstyrd utbildning, lärandeteorier och undervisnings- och examinationsformer.

OBS! Har du frågor om ansökningar etc till denna kurs? I så fall: Läs om Sahlgrenskas antagningsrutiner här!

Kursansvarig lärare: Sylvi Vigmo

Lärare: Margareta Jernås

Omfattning: PIL102 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Nästa kurs

PIL102 vid Sahlgrenska akademin ges nästa gång våren 2025. Vill du läsa PIL102 under hösten 2024? I så fall är du välkommen att söka de PIL102-kurser som ges i samarbete med Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga respektive Humanistiska fakulteten. Det finns även en fakultetsoberoende PIL102-kurs på engelska, men den är enbart öppen för icke-svensktalande.

Beskrivning

Kursen tar sin utgångspunkt i relationen mellan ett kursinnehåll och de överväganden som du som lärare och forskare tar hänsyn till under planering och genomförande av en kurs. I mer konkreta termer fokuserar vi på lärandemålsstyrd utbildning, lärandeteorier och undervisnings- och examinationsformer. Detta innebär att vi även diskuterar lärandemål, former och metoder för genomförande och bedömning. Under kursen arbetar du med att antingen revidera en existerande kurs eller utveckla en helt ny. Till kursen har vi knutit kollegor från Sahlgrenska akademin och PIL-enheten som i föreläsningar knyter an till kursens olika teman och bidrar med olika perspektiv, vilket också innebär att vi diskuterar och prövar nya inslag i undervisningen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet.

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats