Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik (PIL102) | PIL-enheten
Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik (PIL102)

Kursens övergripande syfte är att kursdeltagarna ska utveckla sina kompetenser att på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet analysera, planera, diskutera och utveckla högskolans utbildning och det egna pedagogiska förhållningssättet.

Organiseringen och planeringen av kurs eller delkurs är i fokus. Villkor, mål, innehåll, arbetsformer, undervisning, bedömning, examination, studenters arbete på egen hand, samt implikationer av olika upplägg, hör till de aspekter av kursen som behandlas. Aspekterna belyses ur olika perspektiv och relationerna mellan dem diskuteras. Kursplanen som dokument ägnas särskilt intresse.

Kursen ges i samarbete med universitets alla åtta fakulteter. De flesta kursvarianterna ges varannan termin. Alla kursvarianter (med vissa undantag) är öppna att söka för alla anställda eller antagna till forskarutbildning vid Göteborgs universitet.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista för respektive kursvariant publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Kurser hösten 2024

Höstens kurser kan sökas från onsdagen den 17 april kl 9:00.

Hösten 2024 ges PIL102 tillsammans med Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga och Humanistiska fakulteten. Vidare ges kursen vid IT-fakulteten med start vid valfri tidpunkt. För sökande som inte är svensktalande ges en fakultetsoberoende engelsk PIL102-kurs på distans (se nedan).

PIL102 i samarbete med Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kursstart: 4 september.
Läs mer om PIL102 i samarbete med Utbildningsvetenskapliga fakulteten

PIL102 i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kursstart: 6 september.
Läs mer om PIL102 i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten

PIL102 i samarbete med Humanistiska fakulteten

Kursstart: 9 september.
Läs mer om PIL102 i samarbete med Humanistiska fakulteten

PIL102 i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten

Kursstart: 25 september. Nätkurs, hålls på engelska.
Läs mer om PIL102 i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten

PIL102 i samarbete med IT-fakulteten
Löpande antagning.
Läs mer om PIL102 i samarbete med IT-fakulteten

PIL102 på engelska

Vi ger en fakultetsoberoende engelsk PIL102-kurs på distans. Den är enbart öppen för sökande som inte är svensktalande.

Naturvetenskapliga fakultetens PIL102 ges också på engelska. Den är öppen även för svensktalande. Medarbetare vid Naturvetenskapliga fakulteten har företräde till kursen. 

IT-fakultetens PIL102 ges på engelska eller svenska. Den vänder sig enbart till medarbetare vid IT-fakulteten.

Läs mer om PIL102 på engelska

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet.

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information