Betyg

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Betygsskalor

Det finns fem betygssystem vid Göteborgs universitet.

  • UG: Underkänd (U), Godkänd (G)
  • UV: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG)
  • UM: Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba), Med beröm godkänd (AB)
  • TH: Underkänd (U), Godkänd (3), Väl godkänd (4), Mycket väl godkänd (5)
  • AF: Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Tillräcklig (E), Underkänd (F)

Betygsskalan i en kursplan anges med hjälp av en värdelista i Ladok och mer detaljerad förklaring anges i fritext. En kurs kan bestå av flera moduler som tillämpar sinsemellan olika betygsskalor. För betyg på hel kurs gäller dock alltid endast en betygsskala. Om betygsskalan förändras måste ny kursplan med ny kurskod fastställas. Om det är aktuellt ska det anges hur olika prestationer vägs samman för ett slutbetyg på kursen.

UG

Ange att kursen ger något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För att erhålla betyget godkänd på genomgången kurs ska kursens samtliga lärandemål vara uppnådda.

UV

Ange vad som krävs för att examineras med betyget Godkänd/Väl godkänd på hel kurs. Kan exempelvis anges enligt följande: ”För godkänt betyg på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga delkurser. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs, utöver minst godkänt betyg på övriga delkurser, betyget Väl godkänt på delkurser motsvarande minst XX av kursens totala antal högskolepoäng.” Alternativt kan man namnge de delkurser där Väl godkänt krävs för Väl godkänt på hel kurs. Ifall kursen inte är uppdelad i delkurser kan man namnge moduler eller uppgifter/moment som krävs för betyget Godkänd/Väl godkänd på hel kurs.

UM, TH och AF

Precis som för ovanstående betygsskala ska det tydligt framgå hur betyget för hel kurs avgörs av betyget på delkurserna/modulerna/uppgifterna.