Kursens benämning och omfattning | PIL-enheten
Länkstig

Kursens benämning och omfattning

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Kursens benämning

En kurs ska alltid ha både en svensk och en engelsk benämning. Uppgifter om poängtal ska anges i anslutning till kursens benämning på både svenska och engelska. Utbildningsnivå, studieform eller liknande anges under annan rubrik på annat ställe i kursplanen. Namnet på en kurs bör återspegla vad kursen handlar om. Detta innebär att du bör tänka på att kursens namn bör vara utformat så att det återspeglar kursens centrala delar/kärna. Det ska vara möjligt att revidera detaljer i kursens innehåll utan att behöva skapa en ny kurs. Kursens benämning kan inte ändras i efterhand. Dock kan stavfel, syftningsfel och felaktig översättning korrigeras.

Kursens benämning bör kunna begripas utan kännedom om vilket ämnesområde eller vilken institution kursen tillhör. Namnet på kursen bör också ge tydlig information till studenternas framtida arbets-/uppdragsgivare vad de kan förvänta sig i termer av studenternas kunskaper och färdigheter.

Kursens omfattning

Här anges det antal högskolepoäng som kursen omfattar. Kursens omfattning uttryckt i högskolepoäng ska spegla studenternas förväntade arbetsinsats. Grundregeln är att en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Kursens omfattning i högskolepoäng kan inte ändras i efterhand.