Länkstig

Pedagogiskt idéprogram

Pedagogiskt idéprogram vänder sig till alla som arbetar eller studerar vid Göteborgs universitet. Idéprogrammet formulerar ett universitetsgemensamt pedagogiskt förhållningssätt, ger en bakgrund och forskningskontext till idéerna om studentcentrerat lärande och lärmiljöns betydelse samt bidrar med stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Syftet med idéprogrammet är att ge en vägledning för att implementera styrdokumentet Policy för högskolepedagogisk utveckling (Dnr GU 2022/3379). Policyn för högskolepedagogisk utveckling pekar ut en riktning samt formulerar förväntningar och strävansmål vad gäller pedagogisk utveckling. Den är i dessa avseenden bindande, men policyn kan, per definition, inte detaljstyra hur varje enskild verksamhet ska arbeta i den aktuella riktningen, försöka uppfylla de formulerade förväntningarna och uppnå de angivna strävansmålen.

Policy för högskolepedagogisk utveckling (reviderad i mars 2023, pdf) (inloggning krävs)

Vid ett stort och brett universitet, som spänner ifrån konstnärlig till medicinsk utbildning, som bedriver verksamhet i form av program och fristående kurs och som rymmer både professionsutbildningar och generella utbildningar, behöver hänsyn tas till att utbildningar av olika slag bedrivs utifrån sina specifika förutsättningar. Undervisning, utbildning och didaktik ser med nödvändighet olika ut beroende på ämnet. Det här betyder i sin tur att ett pedagogiskt idéprogram som ska stödja policyns efterlevnad behöver ta hänsyn till variationen inom utbildningsverksamheten vid universitetet, samtidigt som det ska kunna användas av alla.

Ett kritiskt förhållningssätt till den undervisningspraxis som råder är av stor vikt i ett förändringsarbete som syftar till att stärka förutsättningarna för lärande. För att skapa en jämlik och likvärdig lärmiljö är det även centralt att alla som är inblandade i utbildning och undervisning kritiskt reflekterar kring bemötande och förhållningssätt samt strävar efter att synliggöra egna positioner och förväntningar på varandra.

Pedagogiskt idéprogram vid Göteborgs universitet (reviderat i maj 2018, pdf)

Uppföljning av implementeringen

Våren 2019 skrev Sylva Frisk en rapport om implementeringen av det pedagogiska idéprogrammet.

Implementering av pedagogiskt idéprogram vid Göteborgs universitet 2015–2018