Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Handelshögskolan (PIL102) | PIL-enheten
Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Handelshögskolan (PIL102)

Kursen syftar till att deltagarna ska utvecklas i rollen som kursansvarig. Utgångspunkten för arbetet är en befintlig kurs som deltagaren vill revidera eller en ny kurs som denne vill utveckla. Vi analyserar den palett av verktyg som kursansvarig kan använda för att skapa bra utbildning.

Kursansvarig lärare: Mats Persson
Skicka e-post till Mats  |  Läs mer om Mats

Omfattning: PIL102 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan. 

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Nästa kurs

PIL102 vid Handelshögskolan ges nästa gång våren 2025. Vill du läsa PIL102 under hösten 2024? I så fall är du välkommen att söka de PIL102-kurser som ges i samarbete med Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga respektive Humanistiska fakulteten. Det finns även en fakultetsoberoende PIL102-kurs på engelska, men den är enbart öppen för icke-svensktalande.

Beskrivning

Kursen syftar till att deltagarna ska utvecklas i rollen som kursansvarig. Utgångspunkten för arbetet är en befintlig kurs som deltagaren vill revidera eller en ny kurs som denne vill utveckla. Vi analyserar den palett av verktyg som kursansvarig kan använda för att skapa bra utbildning.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande och genomförs som ett antal heldagar som ägnas åt föreläsningar i dialogform, diskussioner och övningsuppgifter. Den gemensamma nämnaren för dessa tillfällen är att vi i kollegial anda söker finna, utveckla och pröva former för hur lärandemålsstyrd undervisning kan utformas på ett funktionellt sätt som ökar kvalitet på utbildningen.

Undervisningen utgår ifrån ett antal teman för att utveckla en kurs: lärandemål, undervisningsformer, examination, utvärdering. Dessutom ska deltagaren kunna omsätta dessa kunskaper i en korrekt utformad kursplan. Deltagaren examineras genom att redogöra för sin kursplan och en PM med förklaringar till de val som gjorts, såväl avseende kursutveckling som utformning av kursplanen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet.

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats