Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet (DigiKomp) | PIL-enheten
Länkstig

Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet (DigiKomp)

Genom projektet INU, som pågick 2015–2018, kunde universitetet stärka möjligheterna till varierade undervisningsformer och examination genom lokaler, verktyg och tjänster. Som en naturlig fortsättning startades projektet DigiKomp. Projektet arbetade för att uppmuntra till pedagogisk utveckling genom stöd och kompetensutveckling för universitets lärare inom området digitalisering av undervisning och lärande.

Projektet pågick 2019–2021.

Projektrapport: Sunnerstam, Maria (red.) (2022). Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet 2019–2021. Slutrapport. PIL-rapport 2022:01

Om projektet

Utbildningsnämnden gav PIL-enheten i uppdrag att driva projektet Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet. Projektet var en naturlig fortsättning på INU:s infrastruktursatsningar och syftade till en ökad användning av dessa. Projektets aktiviteter skulle genomföras på institutions-, fakultets- och universitetsnivå och bedrivas i linje med universitetets pedagogiska idéprogram som en kompetensutvecklingsstrategi för akademiskt lärarskap och kollegialt samarbete.

Aktiviteter i urval

Kamera-robot som digitalt verktyg i hybridundervisning

I estetiska och praktiska ämnen utgörs undervisningsinnehållet ofta av kunnande i handling. Det innebär att förevisande blir en viktig del av undervisning och lärande. Det är mycket svårt att genomföra sådan undervisning i distans- och hybridformat, bland annat för att man då ofta är begränsad till en enda kamera och ett enda bildperspektiv. Projektet ville därför undersöka hur en kamera-robot som följer rörelse och ljud i rummet skulle kunna höja kvaliteten i distans- och hybridundervisning inom estetiska och praktiska kunskapsområden.

Utvärdering av plattor

Fler och fler lärare och studenter använder rit-, skriv- och läsplattor i sitt arbete och för sina studier. Inom DigiKomp genomfördes en utvärdering av ett antal olika typer av plattor för att undersöka hur väl de motsvarar studenters och lärares behov. Utvärderingen resulterade i en rapport där en kortare beskrivning samt för- och nackdelar med olika plattor redovisas:

Interaktiva skärmar som redskap för universitetslärare

Stöd för distansundervisning under Corona-pandemin

Fakulteternas och UB:s representanter var på olika sätt aktiva inom fakulteters, institutioners, UB:s och PIL:s arbete med att samordna, stötta och underlätta för lärare i samband med övergång till distansundervisning under Corona-pandemin.

Stödmaterial och inspiration om aktivt lärande och ALC

Projektet skapade webbresurser för lärare som vill komma igång med aktivt lärande och ALC (active learning classroom).

Lokalbidrag

Projektet delade ut medel till fakulteterna och UB för lokalanpassningar som ska inspirera till studentcentrerat och studentaktivt lärande med inspiration från ALC (active learning classroom).

Utvecklingsmedel för lokalanpassningar. Resultatrapportering november 2021.

PIL-prat

Tillsammans med PIL-enheten har DigiKomp arrangerat en serie webbinarier, PIL-prat, där aktuella ämnen tagits upp och där personer som utvecklat sin undervisning med hjälp av projektets utvecklingsbidrag berättat om sitt arbete.

Utvecklingsbidrag

Projektet utlyste medel för att genomföra pedagogiska idéer och ta fram resurser som kan användas av andra lärare inom universitetet.

Beviljade utvecklingsarbeten samt projektrapporter

Campuslicens för ett responsverktyg

DigiKomp finansierade en campuslicens för Mentimeter, ett verktyg för digital studentrespons. Verktyget kan användas för att skapa interaktiva föreläsningar eller presentationer.

Läs mer om Mentimeter på Medarbetarportalen

Fokus på IT-säkerhet

Inom ramen för DigiKomp skapades resurser med syfte att höja medarbetarnas förståelse för frågor kring IT-säkerhet. Den första resursen var en filmad föreläsning med Peter Carlsson:

IT-Säkerhet som Brandövning – föreläsning på Fakultetsfrukost på Handelshögskolan (GU Play)

Videosalar i undervisningen

Projektet arbetade för att öka kännedomen om och användandet av universitetets videoföreläsningssalar. Peter Carlsson och Viktor Elliot gjorde en film om interaktiva videosalar och Zoom:

Interaktiva Salar – demo med intervju (GU Play)

Stödmaterial för digitala resurser i undervisningen

Mattias von Feilitzen utvecklade stödmaterial, såväl för specifika digitala verktyg och resurser som för övergripande pedagogiska och praktiska frågor som exempelvis upphovsrätt och öppna lärresurser.

Bärande idéer för projektet

  • att fortsätta uppmuntra till pedagogisk utveckling genom att erbjuda stöd och kompetensutveckling i nya verktyg för undervisning och lärande.
  • att lärare har kunskap om hur digitala verktyg på olika sätt kan användas för undervisning och lärande.
  • att göra det möjligt för universitetets lärare att enkelt nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför.
  • att lärare, utifrån ett studentcentrerat perspektiv, aktivt väljer bland de digitala verktyg som kan utnyttjas i olika undervisningssammanhang.
  • att verka för att lärare, när så är lämpligt, utvecklar sin undervisning och sitt undervisningsmaterial så att studenter även digitalt kan tillägna sig, repetera och bearbeta kursinnehåll på egen hand.