Länkstig

Inplacering

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Fördjupning

Ange om kursen ges inom ramen för ett eller flera utbildningsprogram och om den i så fall är en obligatorisk eller en valbar kurs. Ange om kursen ges som fristående kurs och/eller ges som uppdragsutbildning.

Beskriv kursens klassificering i förhållande till examensfordringarna för högskoleexamen, kandidat-, magister- respektive masterexamen samt yrkesexamen. Beskriv även om kursen innehåller examensarbete för viss examen (ange vilken).

Ange vilken utbildningsnivå som kursen ligger på enligt det kodsystem som SUHF har fastställt i nationella riktlinjer. Detta gäller såväl programkurser som fristående kurser. Vilken fördjupning en kurs ska ha avgörs av var i en utbildning den är placerad. SUHF:s rekommendationer hittar du här: Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige, december 2008

Utbildningsprogram

För kurser inom utbildningsprogram anges vilket eller vilka utbildningsprogram kursen är kopplad till.