Möjligheter med generativ AI i högre utbildning | PIL-enheten
Länkstig

Möjligheter med generativ AI i högre utbildning

Med en genomtänkt och ansvarsfull användning av generativ AI i högre utbildning öppnar sig en lång rad möjligheter, såväl pedagogiskt som administrativt.

Centralt när det gäller användning av generativ AI är att det inte bör användas för att ta fram faktabaserat material om det inte är du själv som tillhandahåller grundläggande faktakällor åt tjänsten. Det är också avgörande att säkerställa kvaliteten på det genererade materialet innan det används. Tänk på att det ändå är du som är avsändare, även om det är framtaget med stöd av AI. Som med all användning av generativ AI är det också mycket viktigt att göra etiska och juridiska ställningstaganden.

Exempel på möjliga användningsområden:

 • Ta fram underlag till undervisningsaktiviteter (t ex case)
  Inom vissa ämnesområden är det ibland aktuellt att låta studenter arbeta med så kallade case. Här kan man låta en generativ AI skapa ett flertal case inom det specifika området, vilket kan såväl spara tid som öppna för relevanta undervisningssituationer. En ytterligare fördel kan vara att dessa case är fiktiva och att man därmed inte riskerar att enskilda individer drabbas (t ex vid användning av patientfall i vårdutbildningar). Tänk dock på att det är mycket viktigt att granska de case som genereras, såväl när det gäller innehållslig korrekthet som hur de kan fungera i undervisningssituationen. Om man upplever att det är svårt att få fram bra case kan man arbeta med följdinstruktioner för att förfina eller utveckla.
 • För att få idéer kring undervisningsupplägg
  Vid planering av undervisning kan generativ AI användas för att få uppslag för undervisningsupplägg. Det kan handla om att lägga in kursens lärandemål och examinationsformer och be att få förslag på hur en undervisningsplanering skulle kunna se ut. Det går också att få mer konkreta tips på utformning av specifika undervisningsaktiviteter baserat på samma underlag. Även här kan det vara fördelaktigt att be om utveckling av förslag, mer specifika formuleringar etc, eftersom det inte alltid genereras ett tillfredsställande svar utifrån första prompten.
 • Som stöd vid formulering av återkoppling
  Vissa tjänster för generativ AI, exempelvis ChatGPT (betalversionen), har goda möjligheter att "lära sig" ett sätt att formulera text baserat på underlag som matas in. Utifrån detta kan man använda generativ AI som stöd för att ta fram olika typer av texter, t ex återkoppling. Det kan då räcka med att göra stödanteckningar som sedan matas in i tjänsten, som formulerar om till en sammanhållen text i den stil som den tränats att imitera. Självklart behöver lärare och/eller examinator göra själva bedömningsarbetet. I tjänstemannarollen ingår ansvar för att innehåll är korrekt och det är därför också helt nödvändigt att granska det som genereras så att det stämmer överens med den återkoppling man vill ge.
 • Som stöd vid textproduktion
  Eftersom språkmodeller är tränade för att efterlikna mänskligt språk kan de då också användas vid textproduktion på olika sätt. Det kan t ex handla om att sammanfatta texter, att få uppslag till nya texter eller förslag på förändringar, att skriva om i en viss stil, få hjälp med översättning med mera. Här behöver man själv utforska möjligheterna utifrån de behov man själv upplever att man har.

Det finns naturligtvis en lång rad ytterligare möjliga användningsområden för generativ AI inom högre utbildning. Fler exempel på möjligheter med framför allt ChatGPT presenteras i det webbinarium som PIL anordnar, där det också kommer finnas möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter.