Introduktion till generativ AI | PIL-enheten
Länkstig

Introduktion till generativ AI

Generativ AI har sedan december 2022 tagit en stor plats i diskussioner runtom i utbildningssektorn. Den snabba utvecklingen har inneburit och fortsätter innebära stora utmaningar för högre utbildning i frågor som rör exempelvis examinationer. För att kunna förstå och hantera de problem som riskerar att uppstå, men också på ett hållbart sätt kunna använda generativ AI, är det nödvändigt att ha en grundläggande förståelse för hur dessa teknologier fungerar.

I skrivande stund (februari 2024) är det fortfarande ChatGPT som oftast lyfts fram, men det finns många andra likartade tjänster och utvecklingen går fort framåt. Risken är därför att information likt den här blir föråldrad. Under januari 2024 fick anställda vid Göteborgs universitet möjlighet att beställa tjänsten Copilot för Microsoft 365 vilket ger tillgång till samma språkmodell som i ChatGPT inne i verktyg som Word, Excel och PowerPoint. En sannolik utveckling är att generativ AI kommer att integreras i fler av våra vanligaste verktyg.

Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad kring denna utveckling och också ha en löpande kollegial diskussion kring hur dessa tjänster kan hanteras i utbildningar.

Navigate to video: AI-genererade texter i högre utbildning
Video (14:57)
AI-genererade texter i högre utbildning