Länkstig

Former för undervisning

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Övergripande undervisningsform(er)

Den första viktiga frågan är vilken (eller vilka) övergripande undervisningsform(er) kursen har. Det förekommer i huvudsak tre begrepp för att beskriva utbildningsformer inom högskoleväsendet: campusutbildning, distansutbildning, nätbaserad distansutbildning. Om inget annat anges förutsätts att kursen är en campuskurs. Övriga två former ska alltså anges i kursplanen. Om kursen ska ges på flera olika sätt ska undervisningen för de olika formerna beskrivas till exempel för blended learning. Och om undervisningsspråket är annat än svenska, så ska även det anges.

Upplägg och undervisningsformer

Under Former för undervisning beskrivs i korthet hur den är upplagd och vilka huvudsakliga undervisningsformer som förekommer. Exempel på undervisningsformer är föreläsning, seminarium/seminarier, workshop, fallstudie, simulering, projekt- och problembaserad undervisning, individuell handledning, grupphandledning, masterclass, rollspel, fältarbeten, laboration, räknestuga och projektorienterad undervisning, undervisning i basgrupper, case-metodik, grupparbete, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fältarbete, praktik, exkursion, projektbaserad och forskningsmiljöförlagd undervisning, klinisk färdighetsträning, auskultation.

Undervisning kan även innebära att studenten tilldelas övningsuppgifter som att skriva rapport, paper, essä, föra loggbok, process- eller projektdagbok och genomföra offentlig presentation, utställning eller framträdande. Observera att om en undervisningsform innefattar examinerande moment ska dessa även anges under ”Examinationsformer”. Detta gäller till exempel kurser där det förekommer krav på obligatorisk närvaro vid vissa undervisningsmoment eftersom dessa då är en del av examinationen av kursen. Om formuleringen obligatorisk närvaro används, ska studenten veta vad som examineras.

Ange vilket språk kursen undervisas i.