Länkstig

Kursens benämning, omfattning och utbildningsnivå

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Efter fredag 15 mars kommer inte Gubas och Convertus att kunna användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersätts Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursen kommer att uppdateras i samband med övergången.

Kursens benämning

En kurs ska alltid ha både en svensk och en engelsk benämning. Uppgifter om poängtal ska anges i anslutning till kursens benämning på både svenska och engelska. Utbildningsnivå, studieform eller liknande anges under annan rubrik på annat ställe i kursplanen. Namnet på en kurs bör återspegla vad kursen handlar om. Detta innebär att du bör tänka på att kursens namn bör vara utformat så att det återspeglar kursens centrala delar/kärna. Det ska vara möjligt att revidera detaljer i kursens innehåll utan att behöva skapa en ny kurs. Kursens benämning kan inte ändras i efterhand. Dock kan stavfel, syftningsfel och felaktig översättning korrigeras.

Kursens benämning bör kunna begripas utan kännedom om vilket ämnesområde eller vilken institution kursen tillhör. Namnet på kursen bör också ge tydlig information till studenternas framtida arbets-/uppdragsgivare vad de kan förvänta sig i termer av studenternas kunskaper och färdigheter.

Kursens omfattning

Här anges det antal högskolepoäng som kursen omfattar. Kursens omfattning uttryckt i högskolepoäng ska spegla studenternas förväntade arbetsinsats. Grundregeln är att en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Kursens omfattning i högskolepoäng kan inte ändras i efterhand.

Kursens Ladok-kod

Till en och samma kurs får endast en unik kursplan och en unik kurskod knytas, oavsett om kursen ingår i ett program och/eller samtidigt ges som fristående kurs. Om en kurs ska ges både som en ordinarie utbildning och som uppdragsutbildning, finns krav på två separata kursplaner med enskilda kurskoder. Kursens Ladok-kod kan inte ändras i efterhand. Vid omfattande förändringar ska kursen ges en ny kurskod. Detta gäller alltid vid förändringar av benämning, omfattning i högskolepoäng, utbildningsnivå samt vid byte av huvudområde.

Utbildningsnivå

Här anges om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå. En kurs kan endast tillhöra en utbildningsnivå. Utbildningsnivå på en kurs som fastställts kan inte ändras. Behövs en ändring av utbildningsnivå, måste en ny kursplan med en helt ny kurskod fastställas. I förhållande till kurser på grundnivå ska förväntade studieresultat, kursinnehåll, undervisning och examination på avancerad nivå präglas av en högre grad av självständighet, komplexitet, eget ansvar, intellektuell mognad och kompetens.