Kursens nivå, ämnesgrupp, huvudområde och moduler | The PIL Unit
Breadcrumb

Kursens nivå, ämnesgrupp, huvudområde och moduler

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Kursens Ladok-kod

Till en och samma kurs får endast en unik kursplan och en unik kurskod knytas, oavsett om kursen ingår i ett program och/eller samtidigt ges som fristående kurs. Om en kurs ska ges både som en ordinarie utbildning och som uppdragsutbildning, finns krav på två separata kursplaner med enskilda kurskoder. Kursens Ladok-kod kan inte ändras i efterhand. Vid omfattande förändringar ska kursen ges en ny kurskod. Detta gäller alltid vid förändringar av benämning, omfattning i högskolepoäng, utbildningsnivå samt vid byte av huvudområde.

Nivå inom studieordning

Bestäm om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå. En kurs kan endast tillhöra en utbildningsnivå. Utbildningsnivå på en kurs som fastställts kan inte ändras. Behövs en ändring av utbildningsnivå, måste en ny kursplan med en helt ny kurskod fastställas. I förhållande till kurser på grundnivå ska förväntade studieresultat, kursinnehåll, undervisning och examination på avancerad nivå präglas av en högre grad av självständighet, komplexitet, eget ansvar, intellektuell mognad och kompetens.

Ämnesgrupp

Alla kurser ska märkas med en ämnesgrupp som anger vilket vetenskapsområde kursen tillhör. Ange aktuell ämnesgrupp från lista i Ladok. Endast de ämnesgrupper där koden består av två versaler och en siffra ska användas.

Huvudområden

Kursens eventuella huvudområde/n ska anges tillsammans med fördjupningsnivå inom huvudområdet. Angivande av nivå ska följa SUHF:s rekommendationer. Om en kurs inte ingår i ett huvudområde räcker det att ange kursens fördjupning. Om det finns behov av att revidera fördjupningsnivå, måste en ny kursplan med ny kurskod fastställas, eftersom kurser är unika när de en gång fastställts. Det är dock möjligt att lägga till nytt/nya huvudområde/n vid en revidering, men det befintliga huvudområdet kan inte tas bort.

Mer information om huvudområden hittar här: Huvudområden (gu.se)

Utbildningsområden

Vid Göteborgs universitet ges kurser inom flera utbildningsområden. En kurs kan tillhöra flera utbildningsområden. Ange utbildningsområde/n för kursen i procent. Summan ska alltså uppgå till 100. Uppgiften syns inte på den färdiga utskriften av kursplanen.

Moduler

Moduler är examinerande moment, så som tentamen, inlämningsuppgifter eller obligatoriska moment. Varje kurs har minst 1 modul. Varje modul preciseras genom en benämning, en kod, omfattning i högskolepoäng, samt modulens betygsskala. Om det endast ska finnas en modul behöver denna ha samma betygsskala som kursen. Läs mer under fliken ”Betyg”.