Tillgänglig undervisning | PIL-enheten
Länkstig

Tillgänglig undervisning

Göteborgs universitet ska vara tillgängligt och inkluderande för alla. Universitetet ska vidta åtgärder så att det blir möjligt för alla att studera vid universitetet på lika villkor. Detta innebär bland annat att universitetet ska arbeta med att göra undervisning tillgänglig.

Som lärare möter du en heterogen studentgrupp med olika behov. Vi kan betrakta funktionsförmåga som något som befinner sig på en skala – vi har alla varierande funktionsförmågor under livets olika skeenden. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det innebär att Göteborgs universitet behöver se till att studenter med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Studenter med varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om och bli rekommenderade/beviljade pedagogiskt stöd. Detta sammanfattas i ett så kallat Nais-besked.

Det som är nödvändigt för någon är oftast bra för alla – det är grundtanken i det som kallas universell design. När vi har en hög nivå på vår generella tillgänglighet och en inkluderande verksamhet minskar behovet av individuella anpassningar.

Nedan kan du som lärare få tips och inspiration till hur din undervisning kan göras tillgänglig för en studentgrupp med individuella variationer och behov. I materialet finns även exempel på vanligt förekommande anpassningar/pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. En del pedagogiskt stöd, som sammanfattas i en students Nais-besked, behöver du som lärare och din institution ta beslut om. Det kan t.ex. handla om att godkänna en anpassning vid examination eller att en student tillåts spela in föreläsningar i ljudformat för eget bruk.

Ha gärna en kontinuerlig dialog med studenten; hen har ofta förslag på lösningar utifrån sin situation. I de fall där en student har med sig tolk/ledsagare, rikta dig direkt till studenten när du kommunicerar med hen.

Materialet på sidan kommer att uppdateras efter hand. Om du har synpunkter eller önskemål när det gäller innehållet är du välkommen att höra av dig till pil@gu.se

Läs mer om pedagogiskt stöd i Studieadministrativa handboken (i Medarbetarportalen, inloggning krävs)

Läs mer: Pedagogiska strategier

Undervisa tillgängligt! av Ann-Sofie Henriksson (Uppsala universitet) är en rapport om pedagogiska strategier för att funktionsnedsättning hos studenter inte skall vara ett hinder för att genomföra studierna.

Undervisa tillgängligt! (reviderad upplaga 2012)

Läs mer: Lyssningsläsning

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har sammanställt en rapport om lyssningsläsning i högre utbildning. Rapporten ger insikter och verktyg för den som möter studenter i behov av lyssningsläsning.

Lyssningsläsning i högre utbildning (2024)

Läs mer: Tillgänglig lärmiljö

Skapa en tillgänglig lärmiljö (2024) är en handbok med syfte att göra högskolepedagoger tryggare och bättre rustade i sitt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö för sina studenter. Författare är Heidi Wåxberg och Anna Jälknäs.

Skapa en tillgänglig lärmiljö (Natur & Kultur)